" Īstais Izīdas gudrību kopējs ir tas, kurš pareizi uztver mācību par Dievišķām lietām,

 pakļauj to prāta analīzei un ar visu dvēseli iedziļinās šo gudrību patiesībās."

                                                                                                                                               /Plutarhs/

,, Истинный служитель Изиды есть тоткто правильно восприняв учение 

о вещах Божественных,его подвергнет анализу разума 

и проникнет духом в те истиныкоторые оно содержит,,

                                                                                                                  Плутарх/